keyboard_return  چسبون مقالات آموزشی آموزش گام به گام جاوا اسکریپت عملگرها در جاوا اسکریپت
  1. آموزش گام به گام جاوا اسکریپت
  2. عملگرها در جاوا اسکریپت

عملگرها (operators) در جاوا اسکریپت

عملیات و محاسبات ریاضی و منطقی در هر زبان برنامه نویسی از اهمیت بالایی بر خوردار است. برای مثال عبارت ریاضی 4 + 6 را در نظر بگیرید به هر یک از مقادیر 4 و 6 عملوند و به علامت + بین این دو عملگر گفته می شود. جاوا اسکریپت از عملگرهای زیر پشتیبانی می کند:

  • عملگرهای ریاضی
  • عملگرهای منطقی
  • عملگرهای مقایسه ای
  • عملگرهای انتساب

در ادامه هر یک از این عملگرها را بررسی خواهیم کرد

عملگرهای ریاضی در جاوا اسکریپت:

جاوا اسکریپت از عملگرهای زیر جهت انجام محاسبات ریاضی پشتیبانی می کند.

عملگر

توضیحات

مثال

+

بمنظور جمع دو مقدار عددی و یا رشته ای بکار می رود

A + B

-

بمنظور تفریق دو مقدار بکار می رود

B - A

*

دو مقدار را در هم ضرب می کند

A * B

/

خارج قسمت تقسیم را بر می گرداند

B / A

%

باقیمانده تقسیم را بر میگرداند

B % A

++

یک واحد به عدد صحیح integer اضافه میکند

A++

--

یک واحد از عدد صحیح integer کم میکند

A--

در صورتیکه از عملگر جمع ( + ) برای جمع دو مقدار عددی و رشته ای استفاده کنید این عملگر دو مقدار را با هم الحاق می کند. برای مثال حاصل جمع "A" + 2 برابر با "A2" خواهد شد.

به مثال های زیر توجه نمایید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test</title>
	<meta charset="utf-8">

<script>
	var num1 = 10;
	var num2 = 20;
	var str1 = "Test";

	document.write("num1 = " + num1 + " , num2 = " + num2 + " and str1 = " + str1 + "<hr>");

	document.write("num1 + num2 = ");
	document.write(num1 + num2 + "</br>");
	// Output: 30;
	document.write("num1 - num2 = ");
	document.write(num1 - num2 + "</br>");
	// Output: -10;
	document.write("num1 * num2 = ");
	document.write(num1 * num2 + "</br>");
	// Output: 200;
	document.write("num1 / num2 = ");
	document.write(num1 / num2 + "</br>");
	// Output: 2;
	document.write("num1 % num2 = ");
	document.write(num1 % num2 + "</br>");
	// Output: 10;
	document.write("++num1 = ");
	document.write(++num1 + "</br>");
	// Output: 11;
	document.write("--num2 = ");
	document.write(--num2 + "</br>");
	// Output: 9;

	document.write("str + num = ");
	document.write(str1 + num2);
	// Output: Test19;	
</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

عملگرهای مقایسه ای در جاوا اسکریپت:

نوع دیگر عملگرهای پر کاربرد در هر زبان برنامه نویسی عملگرهای  مقایسه ای می باشد. این عملگر ها جهت تعیین بزرگتر ، کوچکتر، بررسی تساوی ، عدم تساوی و ... بکار می روند. به مثال های زیر توجه فرمایید

عملگر

توضیحات

مثال

==

بررسی تساوی دو مقدار

A == B

!=

بررسی عدم تساوی دو مقدار

A != B

<

بررسی بزرگتر بودن مقدار نسبت به مقدار دیگر

A > B

>

بررسی کوچکتر بودن مقدار نسبت به مقدار دیگر

A < B

=<

بررسی بزرگتر یا مساوی بودن مقدار نسبت به مقدار دیگر

A >= B

=>

بررسی کوچکتر یا مساوی بودن مقدار نسبت به مقدار دیگر

A <= B

از این عملگر ها به منظور بررسی شرط ها در دستورات شرطی (if, while, …) که در ادامه توضیح داده خواهد شد بکار می روند.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test</title>
	<meta charset="utf-8">

<script>
	var num1 = 10;
	var num2 = 20;

	document.write("num1 = " + num1 + " and num2 = " + num2 + "<hr>");

	document.write("num1 == num2 => ");
	document.write(num1 == num2);
	// Output: False

	document.write("</br> num1 != num2 => ");
	document.write(num1 != num2);
	// Output: True

	document.write("</br> num1 > num2 => ");
	document.write(num1 > num2);
	// Output: False

	document.write("</br> num1 < num2 => ");
	document.write(num1 < num2);
	// Output: True

	document.write("</br> num1 >= num2 => ");
	document.write(num1 >= num2);
	// Output: False

	document.write("</br> num1 <= num2 => ");
	document.write(num1 <= num2);
	// Output: True
</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت:

عملگرهای منطقی در جاوا اسکریپت شامل عملگر منطقی AND، عملگر منطقی OR، عملگر منطقی NOT می باشد. عملگر منطقی AND زمانی که هر دو ورودی دارای مقدار True باشند خروجی True و در غیر اینصورت خروجی False بر می گرداند. عملگر OR در صورتی که یکی از ورودیها دارای مقدار True باشند خروجی True و اگر هر دو ورودی دارای مقدار False باشند خروجی False بر می گرداند. عملگر NOT یک ورودی دریافت می کند و مقدار آن هر چه باشد برعکس خواهد شد یعنی True را به False و False را به True تبدیل خواهد کرد.

عملگر

توضیحات

مثال

&&

در صورتیکه هر دو عملوند True باشد true بر میگرداند

A && B

||

در صورتیکه حداقل یکی از عملوند ها true باشد true بر می گرداند

A || B

!

تغییر حالت عملوند از true به False و یا برعکس

! (A && B)

مثال زیر را مشاهده نمایید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test</title>
	<meta charset="utf-8">

<script>
	var num1 = true;
	var num2 = false;
	
	document.write("num1 = " + num1 + " and num2 = " + num2 + "<hr>");

	document.write("num1 && num2 => ");
	document.write(num1 && num2);
	// Output: False

	document.write("</br> num1 || num2 => ");
	document.write(num1 || num2);
	// Output: True

	document.write("</br> ! (num1 && num2) => ");
	document.write(!(num1 && num2));
	// Output: True

</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

عملگرهای بیتی در جاوا اسکریپت:

عملگرهای بیتی نیز بسیار عملگرهای پرکاربرد و مهمی به شمار می آیند. از این عملگر ها برای انجام عملیات روی مقادیر باینری استفاده می شود.

عملگر

توضیحات

مثال

&

عمل AND روی بیت های عملوند ورودی انجام میدهد

A & B

|

عمل OR روی بیت های عملوند ورودی انجام میدهد

A | B

^

عملگر XOR

A ^ B

~

عملگر NOT

 B~

<<

شیفت به راست

A >> 1

>>

شیفت به چپ

A << 1

<<<

شیفت به راست با مقادیر صفر

A >>> 1

به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test</title>
	<meta charset="utf-8">

<script>
	var A = 2;
	var B = 3;
	
	document.write("A = " + A + " and B = " + B + "<hr>");

	document.write("A & B => ");
	document.write(A & B);
	// Output: 2

	document.write("</br> A | B => ");
	document.write(A | B);
	// Output: 3

	document.write("</br> A ^ B => ");
	document.write(A ^ B);
	// Output: 1

	document.write("</br> ~(A) => ");
	document.write(~(A));
	// Output: -3

	document.write("</br> A >> B => ");
	document.write(A >> B);
	// Output: 0

	document.write("</br> A << B => ");
	document.write(A << B);
	// Output: 16

	document.write("</br> A >>> B => ");
	document.write(A >>> B);
	// Output: 0

</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

عملگرهای انتساب در جاوا اسکریپت:

تصور کنید می خواهید مقدار A را با مقدار B جمع کنید و سپس حاصل این جمع را در A قرار دهید برای این منظور می توانید ابتدا این دو مقدار را با هم جمع کرده و سپس حاصل جمع را داخل A بریزید. اما روش ساده تر این است که از عملگر =+ استفاده کنید. این عملگر مقدار سمت راست عملگر را با مقدار سمت چپ جمع کرده و حاصل را در متغیر سمت چپ می ریزد.

عملگر

توضیحات

مثال

=

اختصاص دادن یک مقدار به یک متغیر

A = 15

=+

مقدار سمت راست را به مقدار سمت چپ اضافه کرده و به عملوند سمت چپ اختصاص می دهد

A += 10

=-

مقدار سمت راست را از مقدار سمت چپ کم کرده و به عملوند سمت چپ اختصاص می دهد

A -= 10

=*

مقدار سمت راست را در مقدار سمت چپ ضرب کرده و به عملوند سمت چپ اختصاص می دهد

A *= B

=/

مقدار سمت راست را در مقدار سمت چپ تقسیم کرده و خارج قسمت تقسیم را به عملوند سمت چپ اختصاص می دهد

A /= B

=%

مقدار سمت راست را در مقدار سمت چپ تقسیم کرده و باقیمانده تقسیم را به عملوند سمت چپ اختصاص می دهد

A %= B

به مثال زیر توجه کنید

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
	<title>Test</title>
	<meta charset="utf-8">

<script>
	var A = 15;
	var B = 32;
	var result = 0;
	document.write("A = " + A + " and B = " + B + " and Result = " + result + "<hr>");

	document.write("result = B => ");
	document.write(result = B);
	// Output: 32

	document.write("</br> result += B => ");
	document.write(result += B);
	// Output: 64

	document.write("</br> result *= A => ");
	document.write(result *= A);
	// Output: 960

	document.write("</br> result /= B => ");
	document.write(result /= B);
	// Output: 30

	document.write("</br> result %= A => ");
	document.write(result %= A);
	// Output: 0
</script>

</head>
<body>

</body>
</html>

امیدوارم این آموزش برایتان مفید باشد

عملگرها در جاوا اسکریپت - 3.8 از 5 بر اساس 150 رای

امتیاز کاربران

عملگرها در جاوا اسکریپت
دیدگاه‌ها
سامان سامان 4 سال پیش
سلام دوست عزیز، ممنون از مطالب مفیدتون، یه سوال داشتم: کد های jquery روی کامپیوتر من بالا نمیاد، تازگیا اینطوری شده، کد ها نوشته میشن اما روی مرورگر اجرا نمیشن، خواستم کمکم کنید، ممنون میشم
آرمان بابائی آرمان بابائی 4 سال پیش
درود . از CDN استفاده میکنید یا فایل‌های JQuery رو روی لوکال دارین اجرا میکنین؟ پیشنهاد می‌کنم کدهای خودتون رو در قسمت بپرس سایت قرار بدین تا بهتر کمک کنیم.
ذبیح اله ذبیح اله 5 سال پیش
پس بقیه آموزش کجاست؟
آرمان بابائی آرمان بابائی 5 سال پیش
این آموزش ها پیش مقدمه آموزش و آشنایی مقدماتی هستند و برای ادامه مقاله های گام به گام می تونید دوره های ویدیویی رو ببینید.
هیوا هیوا 6 سال پیش
سلام ممنون از آموزش خوبتون موفق باشید.

2023 © Copyright کليه حقوق مادی و معنوی براي چسبون محفوظ است و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.